Advants integritetspolicy

Advant ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom företaget. Det gäller såväl behandling av personuppgifter om kunder och personal, som om andra individer som kan komma att registreras i Advants IT-system.

All systemutveckling, tjänsteutveckling och affärsutveckling ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av aktuell dataskyddslagstiftning.

För att uppnå ett fullgott integritetsskydd ska Advant inte bara se till att personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik. Det är minst lika viktigt att kontinuerligt arbeta med frågor som lojalitet, medvetenhet, utbildning och organisation.

Det åligger varje chef att sörja för att all personal som hanterar personuppgifter har tillräcklig utbildning och tekniska resurser för att något otillbörligt intrång i en registrerads personliga integritet inte ska förekomma.

I Advant ska det finnas en dataskyddsansvarig som ska arbeta som ska få tillräckliga resurser i form av exempelvis tid, utbildning och möjligheter till samarbete med samtliga anställda. Dataskyddsansvarig ska granska behandlingen av personuppgifter i företaget, påpeka brister, föra en registerförteckning över alla behandlingar, lämna registerutdrag och vid behov rapportera incidenter till Datainspektionen.

All personal som arbetar med systemutveckling, tjänsteutveckling, affärsutveckling och annat som kan påverka skyddet för den personliga integriteten i Advant, är skyldiga att samråda med den dataskyddsansvarige innan förändringar i behandlingen av personuppgifter genomförs och när nya behandlingar planeras.

För information om vilka cookies vi använder på advant.se kan du besöka vår cookie-sida.

Nyhetsbrev